Bảng vẽ ống Pô là sản phẩm của công nghiệp, sử dụng để thiết kế các phòng máy do ống pô có nhiệt độ lớn để giảm rủi ro cháy nổ và ảnh hưởng đến các phụ trợ xung quanh.